TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU Thư viện chuyên môn xây dựng - tailieuxaydung.vn

 • Số 01 - 05
 • Tình huống đấu thầu
 • www.tailieuxaydung.vn

 • Colected by VanToan-Goldsand

 • Số 06 - 11
 • Tình huống đấu thầu
 • www.tailieuxaydung.vn

 • Colected by VanToan-Goldsand

 • Số 11 - 15
 • Tình huống đấu thầu
 • www.tailieuxaydung.vn

 • Colected by VanToan-Goldsand

Tình huống 01: Đơn dự thầu (trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật) không nêu thời gian thực hiện hợp đồng có được xem là hợp lệ không và có thuộc trường hợp làm rõ không?

Giải đáp:
Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.
Theo đó, trường hợp trong đơn dự thầu của nhà thầu không nêu thời gian thực hiện gói thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ theo quy định nêu trên./.
Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=34412&idcm=182​
Mạn bàn: Theo cá nhân tôi, BMT hoàn toàn có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ trên tinh thần “lựa chọn nhà thầu” tốt nhất chứ không phải là “tìm cách loại nhà thầu” vì ở bước mở HSĐX kỹ thuật này chưa mở HSĐX tài chính nên không ảnh hưởng đến giá dự thầu. Tuy nhiên, nhà thầu mắc phải sai sót này thì cũng xem lại, nhiều khi cố tình trượt bởi những lỗi sơ đẳng thì cũng không hay lắm đâu :D.

Tình huống 02: Nhà thầu ghi trong đơn dự thầu theo mẫu trong Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT đúng tên gói thầu trên phần tiêu đề. Nhưng trong nội dung đơn dự thầu ghi sai tên gói thầu, bảng tổng hợp giá thầu ghi đúng tên gói thầu… HSDT có được đánh giá các bước tiếp theo nữa không?

Giải đáp: Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định HSDT hợp lệ phải có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT); giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp.
Đơn dự thầu ghi sai tên gói thầu nhưng các nội dung khác của HSDT ghi đúng tên gói thầu thì HSDT vẫn được xem xét tiếp.

Tình huống 03: Giá dự thầu phần bằng chữ bị sai so với giá ghi bằng số trong đơn dự thầu nhưng giá dự thầu trong bảng tổng hợp đúng cả phần bằng số và bằng chữ. Tình huống này được coi như giá trong đơn dự thầu không khớp giá trong bảng giá tổng hợp, Tổ chuyên gia lấy giá trị trong bảng giá tổng hợp để sửa lỗi hiệu chỉnh và đánh giá, đơn dự thầu vẫn đánh giá hợp lệ được không?

Giải đáp: Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định HSDT hợp lệ phải có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT); giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp.
Liên quan đến giá dự thầu, trường hợp phần giá trị ghi bằng chữ trong đơn dự thầu viết sai so với nội dung bằng số và nội dung bằng số phù hợp với giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp thì HSDT vẫn được xem xét tiếp.

Tình huống 04: Nhà thầu ghi hiệu lực của HSDT từ 10 giờ 00 (giờ mở thầu) trong khi giờ đóng thầu trong HSMT là 9 giờ 00. Tổ chuyên gia đánh giá HSDT hợp lệ do thời điểm đóng thầu theo Điều 4 Luật Đấu thầu tính theo ngày có thời điểm đóng thầu nên nhà thầu bị sai giờ, đúng ngày vẫn hợp lệ. Tổ chuyên gia đánh giá như vậy có được không?

Giải đáp: Nếu HSMT quy định HSDT phải có hiệu lực từ thời điểm đóng thầu (9 giờ) thì HSDT quy định hiệu lực HSDT từ thời điểm mở thầu (10 giờ) bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT đối với nội dung này.
Nếu ACE xem trong mẫu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT có mẫu Đơn dự thầu (như hình dưới) thì có thể thấy ý hiểu của người hỏi ở trên rất hợp lý. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi thấy có HSMT do BMT sáng tạo thêm dòng nào đấy trong các mẫu, nhà thầu không để ý là dính đòn ngay. Nhưng trong ví dụ này thì có sáng tạo thêm giờ vào thì họ cũng phải để đúng giờ đóng thầu, thế mà các anh đánh máy gõ nhầm từ giờ đóng thầu thành giờ mở thầu thì cũng nguy hiểm. Oẳng!

Tình huống 05: Công ty tôi chuẩn bị tham dự 1 gói thầu có yêu cầu bảo đảm dự thầu 150 triệu đồng. Nhưng do Công ty đang trong quá trình chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty CP đang vướng chút giấy tờ chưa xong, khi ra làm giấy bảo lãnh gặp khó khăn không làm kịp thời gian để nộp thầu. Vậy tôi muốn nộp bảo lãnh bằng hình thức tiền mặt có được không?

Giải đáp: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.1 Chỉ dẫn nhà thầu.
Theo đó, việc nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt và được bên mời thầu chấp thuận là chưa phù hợp theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, do nhà thầu đã nộp bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng tiền mặt và bên mời thầu đã nhận giá trị bảo đảm dự thầu thì chủ đầu tư có thể xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng chấp thuận giá trị bảo đảm dự thầu của nhà thầu để tăng số lượng hồ sơ dự thầu, tăng tính cạnh tranh cho gói thầu.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (Điều 86 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Tình huống 06: Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính 3 năm, nhưng công ty A chỉ nộp báo cáo tài chính 2 năm, vậy công ty có được phép liên danh với một đơn vị đủ 3 năm năng lực kinh nghiệm để cùng dự thầu không?

Giải đáp: Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.
Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính 3 năm (từ năm 2013 đến năm 2015) thì việc Công ty A tham dự thầu (với tư cách nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) chỉ nộp báo cáo tài chính của 2 năm được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Bổ sung thêm hình bên để anh chị em thấy rõ hơn, tiêu chí nộp báo cáo tài chính này từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng thì mới đạt.

Tình huống 07: Đối với mục nhân sự chủ chốt, trong các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự thì có sự trùng lặp về đề xuất nhân sự của 2 nhà thầu. Cụ thể, hồ sơ dự thầu của Công ty A đề xuất chỉ huy trưởng là ông C. Hồ sơ dự thầu của Công ty B cũng đề xuất chỉ huy trưởng là ông C.
Trong hồ sơ dự thầu của 2 công ty đều có hợp đồng lao động ký không thời hạn với ông C. Thời gian làm việc với công ty A làm theo nhu cầu công việc; Công ty B là từ 7h30 sáng đến 11h30, chiều 1h30 đến 5h kể cả Chủ nhật. Trong đó, Công ty B có xác nhận ông C đóng BHXH tại Công ty, còn Công ty A không có xác nhận BHXH.
Với tình huống trên thì đánh giá HSDT như thế nào cho hợp lý?

Giải đáp: Liên quan đến nội dung nhân sự chủ chốt, khi tham dự thầu, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu để thực hiện gói thầu.
Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu phát hiện có 2 nhà thầu cùng đề xuất một nhân sự giống nhau (chỉ huy trưởng công trường) thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ và chứng minh khả năng huy động nhân sự này cho gói thầu đang xét nếu nhà thầu được công nhận trúng thầu.

Tình huống 08: Chủ đầu tư A tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cho gói thầu xây lắp X. Thời điểm đóng thầu là 9h30 ngày 1/9/2015, thời điểm mở thầu là 10h00 ngày 1/9/2015. Hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT) tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; nhà thầu tham dự thầu phải nộp kèm theo bảo lãnh dự thầu (BLDT) có hiệu lực tối thiểu là 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
Có 3 nhà thầu tham dự thầu; nội dung về thời gian có hiệu lực của BLDT lần lượt như sau:
- Nhà thầu thứ nhất: BLDT có hiệu lực từ 9h30 ngày 1/9/2015 đến hết 24h00 ngày 29/12/2015;
- Nhà thầu thứ hai: BLDT có hiệu lực từ 8h00 ngày 1/9/2015 đến 10h00 ngày 29/12/2015;
- Nhà thầu thứ ba: BLDT có hiệu lực trong vòng 120 ngày, kể từ ngày 1/9/2015.
Trong quá trình đánh giá về thời gian có hiệu lực của BLDT, Tổ chuyên gia có hai nhóm ý kiến đánh giá khác nhau. Cụ thể như sau:
Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng:
- BLDT của nhà thầu thứ nhất được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệu lực theo yêu cầu của HSMT;
- BLDT của nhà thầu thứ hai có thời điểm kết thúc hiệu lực lúc 10h00 ngày 29/12/2015 là chưa đủ 120 ngày theo yêu cầu của HSMT. Theo chuyên gia thì thời điểm kết thúc trong trường hợp này phải là 24h00 ngày 29/12/2015 mới được coi là đáp ứng yêu cầu của HSMT;
- BLDT của nhà thầu thứ ba ghi thời gian bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2015 nên không rõ là bắt đầu từ khi nào (0h, 9h30, 10h00, 14h00…), do đó không thể xác định được chính xác thời gian có hiệu lực của BLDT nên BLDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu.
Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng: BLDT của cả 3 nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu của HSMT về thời gian có hiệu lực.
Mời ACE cho xin ý kiến? Thanks All!

Giải đáp: Để việc đánh giá HSDT bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, chúng ta hãy cùng phân tích ý kiến đánh giá nêu trên của Tổ chuyên gia trên cơ sở phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.
Như chúng ta đã biết, khi tham dự một cuộc đấu thầu rộng rãi, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của mình trong thời gian xác định theo yêu cầu của HSMT.
Trường hợp nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp Thư bảo lãnh của ngân hàng (Bên bảo lãnh) thì thư bảo lãnh này là một loại “Giấy tờ có giá”. Theo đó, trong thời gian có hiệu lực của BLDT, nếu nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả BLDT thì Bên bảo lãnh phải có trách nhiệm chuyển ngay cho Bên mời thầu (Bên thụ hưởng) một khoản tiền hay các khoản tiền không vượt quá tổng số tiền ghi trong Thư BLDT với điều kiện Bên bảo lãnh nhận được thông báo của Bên thụ hưởng trước thời điểm hết hạn hiệu lực của BLDT.
Theo quy định tại Điều 64 của Luật Đấu thầu thì một trong các điều kiện để ký kết hợp đồng là HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. Thực tế, hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu của nhà thầu dẫn đến không được hoàn trả BLDT thường diễn ra trước thời điểm ký kết hợp đồng.

Do đó, việc Bên thụ hưởng yêu cầu Bên bảo lãnh chuyển cho Bên thụ hưởng số tiền ghi trong Thư BLDT thông thường sẽ diễn ra trước thời điểm ký kết hợp đồng, tức là trước thời điểm HSDT hết hiệu lực.
Bên cạnh đó, đối với ý kiến của chuyên gia cho rằng BLDT của nhà thầu thứ hai ở tình huống nêu trên phải ghi thời điểm kết thúc hiệu lực là 24h00 ngày 29/12/2015 mới được coi là đáp ứng yêu cầu của HSMT cũng chưa phù hợp với thực tế. Bởi xét về mặt lý thuyết thì đối với trường hợp BLDT ghi thời điểm kết thúc hiệu lực là 24h00 ngày 29/12/2015 có nghĩa là tại thời điểm 20h00 ngày 29/12/2015, BLDT này vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, nếu tại thời điểm 20h00 ngày 29/12/2015, nếu Bên thụ hưởng có thông báo gửi đến Bên bảo lãnh để yêu cầu chuyển tiền thì cũng không được vì lúc này ngân hàng đã hết giờ làm việc. Xét cho cùng, BLDT được coi là hợp lệ khi trong thời gian có hiệu lực của bảo lãnh, Bên mời thầu phải thu được số tiền ghi trong BLDT nếu nhà thầu vi phạm.
Đối chiếu với BLDT của nhà thầu thứ nhất, tại thời điểm 20h00 ngày 29/12/2015 thì BLDT mà ngân hàng cấp cho nhà thầu này vẫn còn hiệu lực nhưng Bên mời thầu lại không thể thu được số tiền ghi trong thư bảo lãnh nếu phát hiện nhà thầu vi phạm. (Nguồn Báo đấu thầu)​
Như vậy có thể thấy, nhà thầu 1 và 3 đương nhiên qua. Nhà thầu 2 có 1 chút lăn tăn nhưng "Thực tế, hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu của nhà thầu dẫn đến không được hoàn trả BLDT thường diễn ra trước thời điểm ký kết hợp đồng. Do đó, việc Bên thụ hưởng yêu cầu Bên bảo lãnh chuyển cho Bên thụ hưởng số tiền ghi trong Thư BLDT thông thường sẽ diễn ra trước thời điểm ký kết hợp đồng, tức là trước thời điểm HSDT hết hiệu lực." Mà thời điểm hết hiệu lực của bảo đảm dự thầu = thời điểm hết hiệu lực của HSDT + 30 ngày. Vậy nên Nhà thầu 2 cũng có thể xem xét là đáp ứng.
Kinh nghiệm rút ra: về vấn đề thời gian hiệu lực của BĐDT hoặc HSDT tốt nhất nên ghi như nhà thầu 3, hoặc nếu bắt buộc phải ghi giờ thì ghi bắt đầu trước (hoặc bằng) giờ so với giờ đóng thầu đến hết số ngày yêu cầu. Thậm trí hiệu lực từ ngày bắt đầu ký đơn dự thầu (thường trước 1 ngày, ngày 31/8 chẳng hạn), có hiệu lực 125 ngày từ ngày 31/8 thì cũng chả chết ai.
Rất vui nếu được thảo luận thêm cùng ACE. Thanks all.

Tình huống 09: Khi Nhà thầu tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế và xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế?

Giải đáp: Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp tại Chương III, Mục 2.1 – Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm có hướng dẫn đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu, nhà thầu "phải nộp" báo cáo tài chính đã kiểm toán để chứng minh về doanh thu xây dựng.
Theo đó, hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải đính kèm các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định và báo cáo tài chính được kiểm toán được hiểu là báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập.
Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập và Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập có quy định về đơn vị bắt buộc phải được kiểm toán. Theo đó, đối với trường hợp những doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP nêu trên thì không phải đính kèm báo cáo kiểm toán trong hồ sơ dự thầu.
Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu vẫn phải nộp kèm theo bản chụp chứng thực một trong các tài liệu như: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai, tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số thuế nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Tình huống 10: Trong quá trình đấu thầu một công trình xây dựng xảy ra tình huống, trước thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ, trong đó có 2 nhà thầu có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng, nhà thầu còn lại thông báo có thư bảo lãnh trong HSDT.
Tuy nhiên, khi tiến hành mở thầu thì phát hiện nhà thầu này không có thư bảo lãnh. Vậy xin hỏi, hồ sơ của nhà thầu này có bị loại không hay vẫn được đánh giá? Nếu bị loại ngay thì khi đó thì chỉ còn 2 nhà thầu hợp lệ thì có được phép đánh giá tiếp không hay tiến hành đấu thầu lại?

Giải đáp: Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
Theo đó, nhà thầu có thể nộp trực tiếp bảo lãnh dự thầu cho bên mời thầu hoặc đính kèm theo hồ sơ dự thầu nhưng phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu thì được coi là đáp ứng quy định nêu trên.
Như vậy theo mình thấy rằng: BLDT không có quy định là để ngoài hay trong HSDT nên về điều kiện mở thầu là đầy đủ (không phải xin phép hay gia hạn khi dưới 3 nhà thầu). Sau khi cả hội đồng mở thầu (bên mời thầu, tư vấn, nhà thầu...) cùng kiểm tra và xác nhận là không thấy có BLDT thì sẽ ghi vào biên bản là không có BLDT.
Việc này sẽ được xem xét tiếp trong quá trình đánh giá HSDT (đương nhiên nhà thầu đã đạt về tính hợp lệ của HSMT - thiếu BLDT nên sẽ bị loại)

Tình huống 11: Công ty A dự thầu một công trình dân dụng. Đơn vị xét thầu loại công ty về mặt kỹ thuật với lý do 1 nhân sự của công ty đã từng tham gia công trình cùng loại, cùng cấp với công trình đang xét, nhưng giá trị xây lắp của công trình đó không đạt 70% giá trị xây lắp của gói thầu đang xét. Đơn vị xét thầu thực hiện như trên có đúng quy định không?

Giải đáp: Theo hướng dẫn tại Điểm a, Mục 2.2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng yêu cầu của gói thầu về vị trí công việc và số năm kinh nghiệm.
Đối với câu hỏi của Công ty, việc đánh giá về nhân sự chủ chốt được thực hiện theo quy định nêu trên.
Ngoài ra, việc nhà thầu cung cấp các hợp đồng tương tự với gói thầu đang xét chỉ để chứng minh kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp./
Như vậy, ngay từ việc HSMT yêu cầu phải kê khai cả những công trình nhân sự đã thực hiện cũng chưa hợp lý, thêm nữa lại lấy tiêu chí 70% giá trị thì mới là tương đương để đánh giá để tăng thếm phần khó khăn, từ đó không rõ BMT với mục đích tuyển nhà thầu thật xịn hay là cho 1 số nhà thầu out.

Tình huống 12: Để tránh tình trạng nhà thầu tham gia dự thầu công chứng (ma) các tài liệu, bằng cấp có liên quan để tham gia dự thầu, nhưng thực tế không có nhân sự như mong muốn khi trúng thầu, bên mời thầu đặt ra tiêu chí để chứng minh chỉ huy trưởng công trình của nhà thầu phải có “Sổ bảo hiểm xã hội công tác tại nhà thầu hoặc có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội đã đóng bảo hiểm tại nhà thầu tham dự tính đến thời điểm hiện tại”.
Với tiêu chí nêu trên thì có vi phạm điều cấm trong Luật Đấu thầu nhằm hạn chế nhà thầu tham dự không?

Giải đáp: Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
Theo hướng dẫn tại khoản 2.2, Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những nội dung đánh giá về năng lực kỹ thuật của nhà thầu là nhân sự chủ chốt.
Đối với trường hợp nêu trên, nếu hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu có xác nhận đóng bảo hiểm xã hội đối với các vị trí nhân sự chủ chốt có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trong trường hợp này, nếu các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thì được coi là đáp ứng yêu cầu về nội dung nhân sự chủ chốt.
Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nộp tài liệu làm rõ, chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt của mình như hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội để chứng minh nhân sự đề xuất đang thuộc quản lý của nhà thầu.

Tình huống 13: Trong yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có đưa ra tiêu chí, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 0,650 tỷ đồng.
Sau khi dự thầu, nhà thầu có nộp bảng cam kết tiền mặt của ngân hàng 650 triệu đồng, nhưng ngân hàng chỉ xác nhận số tiền trên có giá trị đến hết ngày 10/3/2016 (ngày mở thầu là ngày 8/3/2016).
Việc xác nhận của ngân hàng như nêu trên trên có đúng yêu cầu không?

Giải đáp: Theo hướng dẫn tại phần ghi chú số (8) Mục 2.1 Chương III và phần ghi chú Mẫu số 12 Chương IV Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.
Như vậy, cam kết trên của nhà thầu chỉ có hiệu lực đến 10/3 tức là sau khi mở thầu 2 ngày đã hết hiệu lực thì cam kết tín dụng này không hợp lệ => Nếu trong HSDT không còn các giấy tờ nào khác để chứng minh nguồn lực tài chính cung cấp thực hiện gói thầu thì HSDT có thể bị loại hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho NT tăng tính cạnh tranh có thể yêu cầu NT làm rõ về khả năng huy động các nguồn lực cho gói thầu.

Tình huống 14: Thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp vốn NSNN có giá gói thầu 4,9 tỷ đồng, có 3 nhà thầu A, B, C.
Chi tiết các nhà thầu như sau:
Nhà thầu A: tổng nguồn vốn 22 tỷ và số lao động bình quân năm 115 người
Nhà thầu B: tổng nguồn vốn 17 tỷ và số lao động bình quân năm 228 người
Nhà thầu C: tổng nguồn vốn 25 tỷ và số lao động bình quân năm 9 người
Trong 3 nhà thầu trên, nhà thầu nào đủ điều kiện về cấp doanh nghiệp để tham gia dự thầu gói thầu này?

Giải đáp: Theo hướng dẫn tại phần ghi chú số (8) Mục 2.1 Chương III và phần ghi chú Mẫu số 12 Chương IV Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.
Như vậy, cam kết trên của nhà thầu chỉ có hiệu lực đến 10/3 tức là sau khi mở thầu 2 ngày đã hết hiệu lực thì cam kết tín dụng này không hợp lệ => Nếu trong HSDT không còn các giấy tờ nào khác để chứng minh nguồn lực tài chính cung cấp thực hiện gói thầu thì HSDT có thể bị loại hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho NT tăng tính cạnh tranh có thể yêu cầu NT làm rõ về khả năng huy động các nguồn lực cho gói thầu.

Tình huống 15: "Em muốn hỏi về tình huống đấu thầu: gói thầu 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ. Sau khi chấm xong HSDX kỹ thuật thì có 2 nhà thầu đạt yêu cầu để tiếp tục mở HSDX tài chính. Trước khi mở HSDX TC thì có 1 nhà thầu bất ngờ nộp thư giảm giá. Như vậy thư giảm giá có hợp lệ không? HSDX TC đã được niêm phong trước đó."

Giải đáp: Tham chiếu một số điều khoản:
Điểm b, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP:
"b) Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ các thông tin được công khai khi mở thầu. Hồ sơ dự thầu được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại. Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;
Hoặc ngay trong mẫu HSMT cho gói thầu 1 GĐ 2THS, Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu, mục 14.3 có quy định: "Trường hợp có thư giảm giá thì thư giảm giá có thể để cùng trong HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu"
Như vậy chúng ta đã có câu trả lời rồi :)

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.